REGULAMIN

Regulamin i warunki

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.artprinting.pl
§ 1 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dangraf.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.dangraf.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 5. Sprzedawca – Zakład usług Poligraficznych DANGRAF s.c. Marcin Krymarys, Danuta Krymarys ul. Podmiejska 16, 62-800 Kalisz, NIP 618-003-02-52
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
§ 2 Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dangraf.pl
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.dangraf.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę - Zakład Usług Poligraficznych DANGRAF s.c., 62-800 Kalisz, ul. Podmiejska 16 NIP 618-00-30-252.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym; c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; d) tryb postępowania reklamacyjnego.
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.dangraf.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.9. Administratorem danych osobowych są: Danuta Krymarys, ul. Podmiejska 16, 62-800 Kalisz oraz Marcin Krymarys, ul. Podmiejska 16, 62-800 Kalisz, którzy prowadzą spółkę cywilną Zakład Usług Poligraficznych Dangraf s.c., adres e-mail: druk@dangraf.pl .
2.10. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6. ust. 1 lit. b oraz f RODO, tj. w celu realizacji zawartej umowy, a także przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na marketingu bezpośrednim naszych produktów, badanie preferencji w celu przygotowania ofert, produktów i usług dostosowanych do potrzeb, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na pytania lub wnioski, badanie satysfakcji klientów w celach związanych z promocją działalności Administratora. Państwa dane nie będą przekazywane dalszym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów zajmujących się obsługą IT oraz działalnością bankową, kurierską i pocztową. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
2.11. Każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
§ 4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.dangraf.pl, dokonać wyboru określonego produktu oraz ilości z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) planowanego czasu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych/firmy oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamów i zapłać”. Spowoduje to automatyczne wygenerowania wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:
a) przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
b) łączną cenę zamawianych produktów lub usług
c) sugerowaną metodę płatności oraz dostawy,
d) adres domyślny pod jaki Sprzedawca dostarczy przesyłkę i w jakim czasie
4.6. Zamówienie będzie przekazane do realizacji z chwilą, gdy płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.
4.7 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Zakład Usług Poligraficznych DANGRAF s.c. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.8. Jeżeli przedmiotem Zamówienia jest Towar stanowiący rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, wówczas Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy .
4.9. Klient który opłacił zlecenie, ale nie dostarczył w żaden sposób plików, po 21 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, zostanie o tym poinformowany przez przedstawiciela Sprzedawcy celem uzgodnienia dalszego toku postępowania.
4.10. Dokonanie płatności możliwe jest przed przesłaniem plików graficznych. W ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie, Sprzedawca wystawi fakturę zgodnie z przyjętymi zasadami księgowymi.
4.11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4.12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Twoje zamówienie nr ......... zostało pomyślnie złożone", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
§ 5. Dostawa
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub z możliwością osobistego odbioru. Koszty dostawy zależne są od ilości zamówionych towarów w zależności od ich wagi. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 7 do 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany
adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
§ 6Ceny i metody płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego […],
§ 7 Reklamacje dotyczące Towarów
7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres druk@dangraf.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni,
§ 8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
8.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
82. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawca o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sprzedawcy, mailowo pod adres druk@dangraf.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
8.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni. § 9 Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy 9.1. Niezgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być powodem do zgłoszenia reklamacji z przyczyn różnic technologicznych, które wynikają ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku CMYK. Takie porównywanie kolorystyki wydruku z tą prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. 9.2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby w jak najwierniej odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na fakt, że w procesie produkcji wykorzystywane są różne maszyny drukujące, pomiędzy którymi istnieją różnice w interpretacji i odwzorowaniu niektórych kolorów, w przypadku druku tego samego projektu
na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Analogiczna sytuacja może nastąpić podczas procesu wznawiania projektu do druku. Dlatego wspomniane wcześniej rozbieżności nie stanowią podstawy do reklamacji Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę
9.3. Za nieprawidłowo wykonany "big" uważa się taki, który spowodował zagniecenia papieru lub jego zmarszczenia, które w sposób rażący uniemożliwiają poprawne odczytanie treści.. W przypadku gramatur powyżej 150 g, dostrzegalne się zjawisko pękania papieru w miejscu bigowania, a zwłaszcza w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego zjawiska, Sprzedawca stosuje bigowanie przed falcowaniem. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wspomniane zjawisko nie występuje. Jednakże bigowanie nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to zazwyczaj jest ograniczoną wytrzymałością surowca i wada taka nie może być traktowana jako błąd Sprzedawcy.
9.4. Ze względu na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszcza się odchylenia:
a) krojenie arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm, b) falcowanie i bigowanie (odchylenie bigu od nominalnej linii jego położenia) – tolerancja do 1 mm, c) pasowanie kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm, d) różnice ilościowe i jakościowe zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej. f) lakierowanie UV wybiórcze - dopasowanie warstwy lakieru do rysunku: tolerancja do 1 mm
9.5. Zasadność Reklamacji oceniana jest przez Zakład Usług Poligraficznych DANGRAF s.c. na podstawie próbek zarchiwizowanych w procesie produkcji. W przypadku reklamacji niejednoznacznych Sprzedawca może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi Sprzedawca.
9.-6. Reklamacje spowodowane uszkodzeniem przesyłek kurierskich będą rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak takiego protokołu może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę .
9.7. Materiały wykorzystane w procesie druku mogą nieco się różnić. Wynika to ze stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów. Odchylenie mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.
§ 10 Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności
Ochrona prywatności
Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Informacje uzyskane za pośrednictwem witryny, wykorzystywane są do realizacji świadczonych usług, jak również w celach administracyjnych i statystycznych.
Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może w niektórych przypadkach uniemożliwić kontakt lub zrealizowanie usługi.
Administratorem danych osobowych są: Danuta Krymarys, ul. Podmiejska 16, 62-800 Kalisz oraz Marcin Krymarys, ul. Podmiejska 16, 62-800 Kalisz, którzy prowadzą spółkę cywilną Zakład Usług Poligraficznych Dangraf s.c., adres e-mail: druk@dangraf.pl .
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na marketingu bezpośrednim naszych produktów, badanie preferencji w celu przygotowania ofert, produktów i usług dostosowanych do potrzeb, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na pytania lub wnioski, badanie satysfakcji klientów w celach związanych z promocją działalności Administratora. Państwa dane nie będą przekazywane dalszym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów zajmujących się obsługą IT. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Witryny te działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez administratora serwisu. Mogą również posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać.
W przypadku zmiany polityki prywatności obowiązującej w serwisie, jej aktualizacja zostanie zamieszczona na niniejszej podstronie.
Polityka plików "cookies"
W trakcie odwiedzin witryny zapisywane są i przechowywane tzw. pliki "cookies". Są to małe pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych oraz aplikacji i przechowywane przez przeglądarkę internetową i inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu użytkownika. Pliki te identyfikują internautę przy ponownych odwiedzinach lub w ramach jednej wizyty, umożliwiając mu między innymi zalogowanie się do serwisu czy dodanie produktów do koszyka. Pozwalają również zbierać anonimowe statystyki, które informują, w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisu, co z kolei pomaga administratorom usprawniać serwis i jego funkcje.
Do prawidłowego działania serwisu, tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień administratora witryny. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez użytkownika.
Korzystając z serwisu, użytkownik może otrzymać pliki "cookies" współpracujących podmiotów trzecich. Są to pliki wykorzystywane przez usługi interaktywne portali społecznościowych oraz systemy analityczne gromadzące anonimowe dane o popularności serwisu.
Użytkownik posiada możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików "cookies", jednakże efektem tego może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.